Oι πληροφορίες κι οι υπηρεσίες, που βρίσκονται στη παρουσίαση Dot.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και τις συνθήκες που ακολουθούν.  Οι όροι κι οι συνθήκες χρήσης που ακολουθούν εφαρμόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν, τις διαχειρίζονται, λειτουργούν με την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρεία INCREDIBLE NETWORKS, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης Dot.gr και στις συνδεόμενες με αυτή την παρουσίαση ιστοσελίδες.

Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη "συνδρομητή-πελάτη" να δημιουργήσει τις δικές του σελίδες στο διαδίκτυο και γενικότερα τη δική του ολοκληρωμένη δικτυακή παρουσίαση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ INCREDIBLE NETWORKS. 

Αν δεν αποδέχεστε τους όρους ή τις συνθήκες, που ακολουθούν, πρέπει αμέσως να σταματήσετε τη χρήση αυτής της παρουσίασης.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες της παρουσίασης Dot.gr  ή άλλες ιστοσελίδες, που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση ή λειτουργούν με την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρία INCREDIBLE NETWORKS τεκμαίρεται αμάχητα, ότι συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας και τις συνθήκες χρήσης της παρουσίασης αυτής. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της παρουσίασης Dot.gr.  Έχουμε τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με την κρίση μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρος αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από σας της χρήσης  της παρουσίασης Dot.gr, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης της συνεπάγεται και την αποδοχή σας σε αυτούς τους νέους όρους. 

Περιορισμοί χρήσης

Εκτός εάν σημειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στη παρουσίαση Dot.gr, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της παρουσίασης κι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα κατατεθέντα ανήκοντα στην εταιρία INCREDIBLE NETWORKS. Κανένα υλικό από αυτή την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί,  ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδρομηθεί, μεταφερθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) ο,τιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται, στον υπολογιστή τους, για προσωπική και μόνο χρήση κι οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προηγουμένως αναφερθέντα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας INCREDIBLE NETWORKS.  Η τροποποίηση του υλικού και των στοιχείων της παρουσίασης Dot.gr ή η χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας INCREDIBLE NETWORKS.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του υλικού της παρουσίασης Dot.gr για άλλους σκοπούς πλην αυτής της προβολής της στο περιβάλλον του Internet και τη διεύθυνση http://Dot.gr.  Όλα τα σήματα κι οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν περιουσία της εταιρίας INCREDIBLE NETWORKS, ενώ τα σήματα ή οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται στη παρουσίαση Dot.gr, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ σε οποιονδήποτε χρήστη η χρήση των υπηρεσιών της παρουσίασης Dot.gr, που προσφέρονται είτε δωρεάν ή με αμοιβή, με τρόπο τέτοιο ώστε από τη χρήση αυτή να προκύπτουν - είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση - ευθύνες ποινικές, αστικές ή άλλης παράνομης ή/και αντισυμβατικής μορφής έναντι οιουνδήποτε.

Ειδικότερα ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΤΑΙ η ανάρτηση περιεχομένου από οποιονδήποτε χρήστης παρουσίασης Dot.gr με χαρακτήρα προσβλητικό ή/και υβριστικό ή/και αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή πρόδηλα παράνομο ή/και αντισυμβατικό. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η προβολή της σχετικής παρουσίασης και εκπομπή της στο Διαδίκτυο θα παύεται χωρίς προειδοποίηση από την ΙNCREDIBLE NETWORKS, που επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Forums και δημόσια επικοινωνία 

Με την έννοια "Forum" εννοούμε μια ομάδα συζήτησης, μια περιοχή συνομιλίας (chat area), τα γράμματα προς τους συντελεστές και τον webmaster ή τους συνεργάτες της παρουσίασης Dot.gr, τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις των συντελεστών και των επισκεπτών της παρουσίασης, καθώς επίσης κι ό,τι σχετίζεται με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που προσφέρεται σαν τμήμα της παρουσίασης Dot.gr.  Απαγορεύεται η αποθήκευση, είτε μόνιμη ή προσωρινή, στον υπολογιστή που φιλοξενεί την παρουσίαση Dot.gr (uploading), ή η διανομή ή δημοσίευση, με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω των λειτουργιών κι υπηρεσιών της παρουσίασης, οποιουδήποτε στοιχείου εμπεριέχει περιεχόμενο δυσφημιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, πορνογραφικό, απειλητικό, υβριστικό, επικίνδυνο για τα ατομικά ή δημόσια δικαιώματα, παράνομο και γενικότερα ο,τιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικειμενικά ή να ενθαρρύνει την τέλεση ή την απόπειρα προς τέλεση ποινικού αδικήματος, την καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών κι εν πάσει περιπτώσει να οδηγήσει σε παραβίαση κάποιου νόμου ή εθίμου συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, στην οποία ενδεχομένως απευθύνεται. 

Οι λειτουργίες των forums θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη έγκριση του webmaster, η διανομή ή με άλλο τρόπο δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού με σκοπό την διαφήμιση του, την προαγωγή του ή την με κάθε άλλο τρόπο παρουσίαση του ως αγαθό ή υπηρεσία. 

Αποτελεί πολιτική μας να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όλων μας των επισκεπτών. Γι' αυτό το λόγο και με βάση τους όρους λειτουργίας της παρουσίασης Dot.gr δεν παρακολουθούμε, ούτε επεξεργαζόμαστε, ούτε αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) των επισκεπτών μας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο με βάση την καλή πίστη για: 1) να συμμορφωθούμε με τους νόμους ή με τις νόμιμες διαδικασίες, 2) να προστατέψουμε τα νόμιμα εμπορικά -πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης Dot.gr, των συνδρομητών της, των διαφημιζόμενων και των χορηγών της, ή 3) να δράσουμε επειγόντως, για να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια κάποιου επισκέπτη ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μας παραμένουν αποκλειστικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. 

Οι επισκέπτες συνδρομητές πελάτες μας επίσης είναι προσωπικά, αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πηγών - δικαιούχων των κειμένων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων - έργων γίνεται χρήση από αυτούς, μεταφέρεται κι εμφανίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στην παρουσίαση Dot.gr. 

Κατάλογος και παρουσιάσεις ιστοσελίδων των επισκεπτών συνδρομητών πελατών  

Οι πληροφορίες για τους επισκέπτες συνδρομητές πελάτες της παρουσίασης Dot.gr παρέχονται από τους ίδιους κι η εταιρεία INCREDIBLE NETWORKS δεν εγγυάται την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε εγγυάται την ποιότητα της παρουσίασης και της εργασίας τους σ' αυτή τη δικτυακή παρουσίαση, ενώ σε ουδεμία περίπτωση τίθεται ζήτημα ευθύνης της INCREDIBLE NETWORKS επί του περιεχομένου των ιστοσελίδων των συνδρομητών πελατών.

Οι δημιουργοί και συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr χρησιμοποιούν λογικά εφόδια και πηγές κατά τη συλλογή, προετοιμασία και παροχή ποιοτικών πληροφοριών και υλικού, πλην όμως δεν παρέχεται η εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια ή συνέπεια των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στη παρουσίαση ή στους δεσμούς των ιστοσελίδων της. Ως επισκέπτες και χρήστες των πληροφοριών των ιστοσελίδων της παρουσίασης Dot.gr χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτήν με δική σας αποκλειστικά και μόνο ευθύνη και σεις εσείς οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επιλογές και τις πράξεις σας. 

Σήματα

Όπου δεν γίνεται διαφορετική αναφορά, οι τίτλοι, σήματα, εμπορικές επωνυμίες, φωτογραφίες, εικόνες, εικονίδια και ονόματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας INCREDIBLE NETWORKS.  Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης Dot.gr σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία με την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα δεν εγκαθιδρύει και δεν υπονοεί επιδοκιμασία, πρόταση ή προτίμηση σε αυτό. Ό,τι από αυτά εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης Dot.gr παρέχεται από τρίτους. Οιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών των παροχέων αποτελούν γνώμη αυτών (των τρίτων) και δεν γίνονται απαραίτητα αποδεκτές από την παρουσίαση Dot.gr.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση αναγνωρισμένου εμπορικού σήματος ή σήματος φήμης στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της παρουσίασης Dot.gr - είτε δωρεάν είτε με αμοιβή. Καίτοι δεν υφίσταται τεχνικά "αυτόματος" τρόπος εντοπισμού μίας τέτοιας παράβασης, κάθε παρουσίαση που παραβιάζει τον παρόντα όρο θα καταργείται ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ από τον webmaster της παρουσίασης Dot.gr τη στιγμή γνώσης του γεγονότος αυτού με επιφύλαξη της INCREDIBLE NETWORKS επί παντός νομίμου δικαιώματός της και κατά παντός υπευθύνου.   

Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες.

Στη παρουσίαση Dot.gr εμπεριέχονται και δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες, για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται με τους δεσμούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους τρίτους κι όχι προς τους συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr. Η σύνδεση της παρουσίασης Dot.gr μέσω δεσμών με άλλες παρουσιάσεις δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου των άλλων παρουσιάσεων από τους δημιουργούς ή συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr κι ουδεμία δημιουργεί ευθύνη τους.

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης Dot.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους κι η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση της παρουσίασης, ενώ η σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, εκφράζεται με τη χρήση της παρουρίασης ή/ και το πάτημα του ποντικιού στο πλήκτρο οθόνης "ΣΥΜΦΩΝΩ", που θεωρείται ως υπογραφή σας στο παρόν κείμενο. 

Ειδική σημείωση για ανήλικους

Ανήλικοι επισκέπτες δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τη παρουσίαση Dot.gr, είτε πρόκειται για υπηρεσίες με οικονομική συνδρομή είτε χωρίς, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. 

Aρνηση Ευθυνών 

Όλα τα στοιχεία, που συνθέτουν την παρουσίαση στο Dot.gr, χωριστά το καθένα ή ως σύνολο, παρέχονται "όπως είναι", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Για την εναρμόνισή μας με το ισχύον δίκαιο, τους νόμους και τα έθιμα, οι δημιουργοί και συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr αρνούνται οποιουδήποτε είδους ευθύνη από οιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων και, αλλά όχι μόνον αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εμπορικότητας και καταλληλότητας της παρουσίασης Dot.gr για συγκεκριμένο σκοπό. Η παρουσίαση Dot.gr δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες, που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της θα είναι αδιάκοπες, χωρίς λάθη, ή/ κι ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι τα στοιχεία κι οι πληροφορίες της παρουσίασης αυτής δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά περιεχόμενα. Επίσης ουδεμία εγγύηση ή υπόσχεση παρέχεται αναφορικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του υλικού, που υπάρχει στη παρουσίαση, ή περί της ορθότητας, ακρίβειας ή αξιοπιστίας αυτού του υλικού.  Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς. 

Σε κάθε περίπτωση οι συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr καθώς και η εταιρεία INCREDIBLE NETWORKS δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών - πελατών, ενώ όπως παραπάνω αναφέρεται οι σελίδες με πρόδηλα παράνομο ή αντισυμβατικό περιεχόμενο θα παύονται την ίδια στιγμή που το περιεχόμενό τους έγινε γνωστό στον webmaster της παρουσίασης Dot.gr

Το παράνομο ή αντισυμβατικό περιεχόμενο μίας παρουσίασης είναι δυνατό να προωθηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, αν τούτο ζητηθεί αρμοδίως.

Περιορισμός ευθυνών

Οι δημιουργοί κι οι συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο και σε καμμία περίπτωση, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμελείας, για οποιαδήποτε ζημία, σοβαρή ή μη, που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας για χρήση του υλικού της παρουσίασης Dot.gr.  Σε περίπτωση, ω μη γένοιτο, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, σεις κι όχι οι δημιουργοί ή οι συντελεστές της παρουσίασης Dot.gr επιβαρύνεστε με το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωσή του.  Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον περιορισμό ή αποκλεισμό των ευθυνών, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς. Σε κάθε όμως περίπτωση η ολική αστική ευθύνη της εταιρείας INCREDIBLE NETWORKS, για το σύνολο της ζημίας που μπορεί να υποστήκατε δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της παρουσίασης Dot.gr ή για υπηρεσίες μέσω αυτής.

Θέματα δικαιοδοσίας 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που υπάρχει σε αυτή την παρουσίαση, σε οποιαδήποτε μορφή διέπεται από το ισχύον Ελληνικό δίκαιο, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμων άλλων κρατών, πολιτειών ή ομοσπονδιών κρατών, με εξαίρεση βέβαια την νομοθεσία-νομολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Νομολογία επικυρώνεται από το Ελληνικό κράτος δια νόμου ή δεσμεύει (βάσει κανονισμών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. Όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τη παρουσίαση Dot.gr από άλλη τοποθεσία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, πράττουν τούτο με δική τους πρωτοβουλία κι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την απόδειξη της χρησιμότητας ή της ορθότητας κάθε πληροφορίας ή υλικού αυτής της παρουσίασης, καθώς και για τη συμμόρφωση κι εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών ή των υλικών με το τοπικό ή εθνικό δίκαιο.

Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας 

Mέσω email στη διεύθυνση info@dot.gr, τηλεφωνικά στο 010-9212312 ή με επιστολή σας στη διεύθυνση Καρέα 20, 116 36 Αθήνα.  

Copyright (C) 2001 by Incredible Networks - All rights reserved.
Created and maintained by Incredible Networks.
All products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.
Questions regarding this site should be directed to info@Dot.gr

Για την παρουσίαση Dot.gr
INCREDIBLE NETWORKS

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αναστάσιος Αγγ. Παρθένης, Δικηγόρος Aθηνών (info@parthenis.gr)